MaldivesFanClub

สิยัม เวิลด์ มัลดีฟส์ (Siyam World Maldives)

ข้อมูลรีสอร์ท

ที่ตั้ง Noonu Atoll
การเดินทาง Seaplane 40-45 นาที

ประเภทห้องพัก

 • Water Villa with Pool + Slide
 • Lagoon Villa with Pool + Slide
 • Ocean Villa with Pool + Slide
 • Water Pavilion + Slide
 • Two Bedroom Lagoon Villa with Pool + Slide
 • Three Bedroom Lagoon Villa with Pool + Slide

โปรโมชั่นพิเศษ

Things to know

ราคาแพ็คเกจรวม

 • ค่าที่พักตามจำนวนคืนและตามประเภทห้องที่ท่านเลือก
 • ค่าเครื่องบินน้ำ (Seaplane) บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • บริการต้อนรับและอำนวยความสะดวกสัมภาระ ในการเช็คอินเครื่องบินน้ำที่สนามบินมาเล่
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับ ณ รีสอร์ท
 • ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารค่ำที่ห้องอาหาร (All Inclusive)
 • ค่าเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามรายการกำหนด
 • บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ท
 • บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 • บริการมินิบาร์
 • บริการ Kids club สำหรับเด็กอายุ 4 - 11.99 ปี
 • Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

 

ราคาแพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-มัลดีฟส์ / ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • การรับประทานอาหารภายในวิลล่า (In-Villa Dining) / การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ
 • ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

 

เงื่อนไขการจอง การชำระเงินและการยกเลิกการจอง (แต่ละรีสอร์ทมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน)

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัทฯ ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30-45 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share