MaldivesFanClub

ซินนามอน เวลิฟูชิ มัลดีฟส์ (Cinnamon Velifushi Maldives)

 • 5 Star Resorts in Maldives

รีสอร์ทนี้เหมาะกับใคร

 • Maldives Resorts for Family with Kids
 • Maldives Resorts with All Inclusive Packages
 • Maldives Resorts with Seaplane Transfer

ข้อมูลรีสอร์ท

ที่ตั้ง Vaavu Atoll
ระยะทางจากสนามบิน 67 km.
การเดินทาง Seaplane 25 นาที
จำนวนห้องพัก 90 ห้อง

ประเภทห้องพัก

 • Superior Beach Loft
 • Beach Bungalows
 • Water Bungalow
 • Sunset Water Bungalow with Jacuzzi
 • Water Suite with Pool

โปรโมชั่นแพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ

เงื่อนไขแพ็คเกจมัลดีฟส์ และข้อมูลสำคัญ

แพ็คเกจรวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องและจำนวนคืนที่ท่านเลือก
 • ค่าเรือ Seaplane บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการขึ้นเรือ
 • ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารค่ำ และเครื่องดื่มตามรายการ
 • บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ท
 • Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

 

แพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน
 • ค่าอุปกรณ์และกิจกรรมดำน้ำตื้น ค่ากิจกรรมดำน้ำลึกและค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

 

เงื่อนไขการจอง การชำระเงินและการยกเลิกการจอง (แต่ละรีสอร์ทมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน)

การจองแพ็คเกจและการชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30-45 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)

 

การยกเลิก

 • ยกเลิกมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคาแพ็กเกจทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
 • ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
 • ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว

 

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business