MaldivesFanClub

คอนสแตนซ์ ฮาลาเวลิ มัลดีฟส์ (Constance Halaveli Maldives)

 • 5 Star Resorts in Maldives

รีสอร์ทนี้เหมาะกับใคร

 • Maldives Resorts for Family with Kids
 • Maldives Resorts with All Inclusive Packages
 • Maldives Resorts with Seaplane Transfer
 • New & Popular Resorts in Maldives

ข้อมูลรีสอร์ท

รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว เดินทางง่ายด้วย Seaplane เพียง 30 นาที เต็มอิ่มกับกิจกรรมดำน้ำ รอบเกาะมีปะการังสวยงาม อิ่มอร่อยกับมื้ออาหารและเครื่องดื่มไม่อั้น เหมาะสำหรับครอบครัว วิลล่ามีสระส่วนตัว

ประเภทห้องพัก

 • Water Villa with Private Pool
 • Beach Villa with Private Pool
 • Family Water Villa with Private Pool
 • Family Beach Villa with Private Pool

โปรโมชั่นแพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ

เงื่อนไขแพ็คเกจมัลดีฟส์ และข้อมูลสำคัญ

ราคาแพ็คเกจรวม

 • ค่าที่พักตามจำนวนคืนและประเภทห้องที่ท่านเลือก
 • ค่าเครื่องบินน้ำ (Seaplane) บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • ค่าอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
  • Breakfast inclusive in Jahaz restaurant only.
  • Lunch buffet inclusive in Jahaz Restaurant only. When “A la Carte” is applicable , food order is limited to 1 x starter, 1 x main course and 1 x dessert per person
  • Unlimited buffet dinners in Jahaz restaurant.
  • Unlimited “A la Carte” dinners in Meeru Restaurant or Jing Restaurant. Reservation is required and only one booking at a time can be made.
  • Food order is limited to 1 x starter, 1 x main course and 1 x dessert per person applicable on identified All Inclusive Package dishes only.
 • Welcome half bottle of House Champagne in the villa.
 • Daily afternoon tea available at Jahaz lounge from 16:00 to 17:30.
 • Mini-bar with wine, beers, soft drinks, mineral water and confectionary identified as All Inclusive Package items only. Mini-bar is refilled once on a daily basis.
 • 2 scheduled excursions per person and per stay (Traditional Sunset Fishing/ Sunset Cruise by Dhoni/ Sunset Snorkeling/ Sea exploration).
 • Private Butler service for Presidential Villa.
 • Complimentary access to our Constance Kids Club
 • Complimentary snorkeling equipment and daily use of all non-motorized watersports. (such as kayak, canoes, paddle boards, paddle boats, windsurfing and catamaran sailing.)
 • บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ท
 • Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12%, Green Tax
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท

 

ราคาแพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-มัลดีฟส์
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • ค่าทิปพนักงาน ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

 

หมายเหตุ

 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business