วาการุฟาลิ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์

Manta Point, Maldives

แพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ
Vakarufalhi Island Resort
วาการุฟาลิ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

มัลดีฟส์

 

รหัสแพ็คเกจ: GPMVVKRF006-PRO SUMMER (Thai Market Only)
การเดินทาง: Seaplane 30 นาที
กำหนดการจอง: 1 – 30 มิถุนายน 2561
กำหนดการเข้าพัก: 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561

จองภายใน 30 มิถุนายน 2561 เดินทางถึง 31 กรกฎาคม 2561
ฟรี…อัพเกรดมื้ออาหารเป็น All Inclusive

ราคาแพ็คเกจรวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 2 คืน 3 คืน หรือ 4 คืน
 • ค่าเครื่องบินน้ำ บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารค่ำที่ห้องอาหารหลัก (บุฟเฟ่ต์)
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
 • บริการ Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ
 • บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 • Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12%, Green Tax
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

ราคาแพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-มัลดีฟส์
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • ค่าเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ค่าบริการห้องรับรอง (Airport Lounge)
 • การรับประทานอาหารภายในวิลล่า / การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ
 • ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมดำน้ำตื้น ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

หมายเหตุ

 • รีสอร์ทไม่อนุญาตให้เด็กเข้าพักห้องกลางน้ำ / ผู้ใหญ่พักได้สูงสุดไม่เกิน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง
 • รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์บริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลรีสอร์ท

วาการุฟาลิ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ ( Vakarufalhi Island Resort & Spa Maldives ) ตั้งอยู่บน  หมู่เกาะที่สวยงาม ณ ประเทศมัสดีฟท์ อารีอะทอล  วาการุฟาลิ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์  ยินดีต้อนรับท่านสู่วิมานที่มอบมาพร้อมกับน้ำทะเลสีฟ้าเป็นประกายสวรรค์ แนวปะการังที่สวยงาม และหาดทรายสีขาวบริสุทธิ์ บนหมู่เกาะมัลดีฟส์

การเดินทางมายังรีสอร์ท Vakarufalhi Island Resort ตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงมาเล่  98 กม. และห่างจากสนามบินมาเล่ประมาณ 90 กม. เดินทางจากสนามบินน้ำใช้เวลา 25 นาที  หลังจากนั้นจะต้องโดยสารเรือ dhoni เรือแบบดั้งเดิมมายังรีสอร์ทโดยใช้เวลาเพียง 10 นาที

รีสอร์ท  วาการุฟาลิ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (Vakarufalhi Island Resort & Spa Maldives )   ได้จัดหาห้องพักที่หรูหราให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็น บังกะโลริมชายหาดของรีสอร์ทแสดงวัฒนธรรมเก่าแก่ความเป็นอยู่ของชาวมัลดีฟส์ และยังมีวิลล่าที่สร้างขึ้นทั้งบนชายหาดและวิลล่ากลางน้ำ  ห้องพักเหล่านี้ถูกตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันเพื่อที่คุณสามารถผ่อนคลายและชื่นชนทัศนียภาพของทะเลสาบ ณ หมู่เกาะมัสดีฟส์

วาการุฟาลิ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (Vakarufalhi Island Resort & Spa Maldives )  เป็นรีสอร์ทระดับ 4 ดาว ยังจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นหนึ่งไว้คอยบริการท่าน  อาทิเช่น  บุฟเฟ่ต์อาหารนานานชาติ เครื่องดื่ม  บาร์ สปา และศูนย์ดำน้ำ wifi ฟรี  ตกปลา

ด้วยทำเลที่เงียบสงบใน  อารี อะทอลใต้ ณ หมู่เกาะมัสดีฟส์ จะพาคุณเข้ามาใกล้กับแหล่งกิจกรรมทัวร์ดำน้ำซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวดูปะการังที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ทาง วาการุฟาลิ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (Vakarufalhi Island Resort & Spa Maldives ) ยังมีกิจกรรมแพ็คเกจทัวร์ดำน้ำและการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น วินเซิร์ฟ ล่องเรือ   ชมพระอาทิตย์ตกและแพ็คเกจทัวร์มัสดีฟท์รอคุณอยู่ที่ วาการุฟาลิ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์   (Vakarufalhi Island Resort & Spa Maldives )

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel. 02-237-7877      Hotline: 092 501 0008   Line :  @Maldivesfanclub 

Comments

comments