บารอส มัลดีฟส์ รีสอร์ท

Boutique resort, Tropical botanical garden, Eco friendly resort, Maldives

แพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ
Baros Maldives Resort
บารอส มัลดีฟส์ รีสอร์ท

 

รหัสแพ็คเกจ: GPMVBROS001 (Thai Market Only)
การเดินทาง: Speedboat 20 นาที
กำหนดการเข้าพัก: 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2561
จองภายใน : 30 มิถุนายน 2561

** ฟรี..อัพเกรดมื้ออาหารเป็น Half Board
** ฟรี.. ทริปล่องเรือท้องกระจก **
**พิเศษ..ส่วนลดสปา 15%

** จองภายใน 30 มิถุนายน 2561 เดินทางถึง 30 กันยายน 2561 **

ราคาแพ็คเกจรวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 3 คืน หรือ 4 คืน
 • ค่าเรือเร็ว บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
 • ค่าอาหารเช้าที่ห้องอาหารหลัก
 • ฟรี…ทริปล่องเรือท้องกระจก (ท่านละ 1 ครั้งต่อการเข้าพัก)
 • พิเศษ…ส่วนลด 15%สำหรับการใช้บริการสปา
 • บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ท (พื้นที่สาธารณะ)
 • Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12%, Green Tax
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

 

ราคาแพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • การรับประทานอาหารภายในวิลล่า / การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ
 • ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

 

หมายเหตุ

 • ราคาพิเศษสำหรับผู้เดินทางสัญชาติไทยเท่านั้น
 • รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการเข้าพักผู้เดินทางต้องมีอายุ 8 ปีขึ้นไป
 • ทุกแบบห้องพักพักได้ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+เด็ก 1 ท่าน(8-11.99 ปี) หรือ ผู้ใหญ่ 3 ท่านเท่านั้น
 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้

ข้อมูลรีสอร์ท

บารอส มัลดีฟส์ รีสอร์ทนี้   ตั้งอยู่บนชายหาดบนมาเล่ อะทอลล์เหนือ ห่างจากหาดอังสนาและหาดวาบบินฟารู เพียง 5 นาที    บารอส มัลดีฟส์ รีสอร์ทภูมิภาคนี้ลักษณะเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงมาเล่บนหมู่เกาะมัสดีฟส์  ห่างจากสนามบินนานาชาติมาล่  มีรีสอร์ทกระจุกตัวอยู่เป็นจำนวนมากบนหมู่เกาะมัสดีฟส์  สัมผัสท่ามกลางบรรยากาศ ความเงียบสงบ และการพัฒนาที่เรียบง่ายของเกาะยังคงสภาพไว้อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์

บารอส มัลดีฟส์  รีสอร์ท  พาคุณไปสัผัสบรรยากาศนอนอาบแดดบนหาดทรายสีขาวส่วนตัวของ บารอส มัลดีฟส์ หรือผ่อนคลายด้วยทรีตเมนท์ของสปาที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ จากนั้นไปรับประทานอาหารที่หนึ่งใน 3 ห้องอาหารของรีสอร์ท

บารอส มัลดีฟส์ รีสอร์ทบริการห้องพักทั้งหมด 75 ห้อง มีอ่างอาบน้ำแบบแช่ตัว มี WiFi ฟรี และระเบียงหรือนอกชานบริเวณห้องพัก  นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการ เช่น แท่นต่อไอพอดพื้นที่นั่งเล่น  ทีวีจอแบนพร้อมช่องดาวเทียม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel. 02-237-7877      Hotline: 092 501 0008   Line :  @Maldivesfanclub 

 

 

Comments

comments