คอนสแตนซ์ ฮาลาเวลิ รีสอร์ท มัลดีฟส์

Luxury Resort, Resort & Spa

แพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ
Constance Halaveli Resort
คอนสแตนซ์ ฮาลาเวลิ รีสอร์ท มัลดีฟส์

 

รหัสแพ็คเกจ: GPMVCSHL003 (All Markets)
การเดินทาง: Seaplane 25 นาที
กำหนดการเข้าพัก: 1 พฤศจิกายน 2560 – 30 กันยายน 2561

** มื้ออาหาร Half Board ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 4,400 บาท/คืน เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีชำระเพิ่มท่านละ 2,300 บาท/คืน
** มื้ออาหาร All Inclusive ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 8,800 บาท/คืน เด็กอายุตั้งแต่ 7-17 ปีชำระเพิ่มท่านละ 4,400 บาท/คืน
** X Mas Dinner (24Dec17) ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 7,800 บาท/คืน เด็กอายุตั้งแต่ 7-12 ปีชำระเพิ่มท่านละ 3,800 บาท/คืน
** New Year Dinner (31Dec17) ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 11,500 บาท/คืน เด็กอายุตั้งแต่ 7-12 ปีชำระเพิ่มท่านละ 6,500 บาท/คืน

ราคาแพ็คเกจรวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 2 คืน หรือ 3 คืน
 • ค่าเครื่องบินน้ำ บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
 • ค่าอาหารเช้า ที่ห้องอาหารหลัก (บุฟเฟ่ต์)
 • บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
 • บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ท
 • Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12%, Green Tax
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท

ราคาแพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-มัลดีฟส์
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเย็น
 • ค่าเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอ5ฮอล์ตามรายการกำหนด
 • การรับประทานอาหารภายในวิลล่า / การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ
 • ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงาน ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

หมายเหตุ

 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

 

ข้อมูลรีสอร์ท

คอนสแตนซ์ ฮาลาเวลิ รีสอร์ท   เป็นรีสอร์ทระดับ  5 ดาว   ในเครือของรีสอร์ทคอนสแตนซ์   รีสอร์ทตกแต่งด้วยรูปแบบเป็นบ้านกลางน้ำและมีสระว่ายน้ำส่วนตัวโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาส่วนใหญ่จะเป็นชาวยุโรปมากันแบบเป็นครอบครัว   ส่วนชาวเอเชียมักจะมากันแบบคู่รักจะนิยมพักแบบบ้านกลางน้ำ

          คอนสแตนซ์ ฮาลาเวลิ รีสอร์ท Constance Halaveli  สามารถไปยังแหล่งท่องเที่ยวมากมายและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจของเมือง เช่น ซากเรือฮาราเวลิ มายา ธิลา  ฟิช เฮด ได้อย่างสบายและสะดวกรวดเร็วจากทางโรงแรม

นอกจากนี้ทางรีสอร์ท คอนสแตนซ์ ฮาลาเวลิ รีสอร์ท   ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายหลากหลายกับการเข้าพักสำหรับนักท่องเที่ยวบนหมู่เกาะมัลดีฟส์  และเพื่อความสะดวกสบายของผู้เข้าพักทาง   คอนสแตนซ์ ฮาลาเวลิรีสอร์ท   จึงได้จัดหา ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง ห้องเก็บกระเป๋า รูมเซอร์วิส และบริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน ไว้ให้บริการแก่ท่านอีกด้วย

คอนสแตนซ์ ฮาลาเวลิ รีสอร์ท    ยังมีบริการทัวร์กิจกรรมดำน้ำ Dive Center  โดยทางรีสอร์ทคอนสแตนซ์ ฮาลาเวลิ รีสอร์ท      มีอุปกรณ์ดำน้ำให้บริการฟรีที่ห้องพักและกีฬาทางน้ำก็มีให้เล่นฟรี  เช่น เซิร์ฟบอร์ด เรือถีบ เรือแคนู ฯลฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel. 02-237-7877      Hotline: 092 501 0008   Line :  @Maldivesfanclub 

Comments

comments