MaldivesFanClub

ไททัน เพรสทีจ ซีวิว แอนด์ สปา (Triton Prestige Seaview & Spa)

 • 4 Stars Resorts in Maldives

รีสอร์ทนี้เหมาะกับใคร

 • Maldives Resorts for Diving with Manta Ray
 • Maldives Resorts for Family with Kids
 • Maldives Resorts with Half Board Packages
 • Maldives Resorts with Speedboat Transfer

ประเภทห้องพัก

 • Deluxe Seaview
 • Honeymoon Suite
 • King Suite with Jacuzzi

โปรโมชั่นแพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ

 

 

 

เงื่อนไขแพ็คเกจมัลดีฟส์ และข้อมูลสำคัญ

แพ็คเกจรวม

แพ็คเกจไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

 

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business